Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie przewozu mienia przesiedleńczego z USA do Polski.

Informacja w sprawie zmian w prawie celnym dot. mienia osobistego osób fizycznych przenoszących swoje miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej tj. 1 maja 2004 r. utraciła moc obowiązującą ustawa z 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r., Nr 75, poz. 802 z późn. zm.). Także akty wykonawcze, wydane na podstawie tej ustawy utraciły, co do zasady, z tym dniem swoją moc obowiązującą.
W szczególności przestały obowiązywać rozporządzenia wydane na podstawie art. 1904 – 19010 Kodeksu celnego.

W miejsce uchylonych aktów prawnych w zakresie, w jakim nie wydano uzupełniających przepisów krajowych obowiązują w sposób bezpośredni postanowienia wspólnotowego prawa celnego, w tym m.in. postanowienia rozdziału I rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r., ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.


PRZYWÓZ BEZ CŁA MIENIA OSOBISTEGO SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Kwestie zwolnienia od należności celnych przywozowych rzeczy wchodzących w skład tzw. „mienia przesiedlenia”, przywożonych z państw trzecich (spoza obszaru Unii Europejskiej) na obszar celny Wspólnoty, regulują przepisy art. 2 –10 wyżej powołanego rozporządzenia Rady.

Zwolnienie z należności celnych przysługuje osobom fizycznym przenoszącym po nieprzerwanym okresie co najmniej 12 miesięcy swoje stałe miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty. Zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w tych przepisach, zwolnieniu podlegają,
za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, jedynie te rzeczy osobistego użytku, które były przez osobę przesiedlającą się używane w poprzednim miejscu stałego zamieszkania przez okres co najmniej 6 miesięcy do dnia, w którym osoba ta przestała zamieszkiwać w państwie trzecim (z powyższego warunku wyłączone są rzeczy przeznaczone do konsumpcji) oraz które zostaną przeznaczone do użytku w tym samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Mienie osobiste oznacza każde mienie przeznaczone na własny użytek zainteresowanych osób lub
do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych w szczególności: majątek ruchomy gospodarstwa domowego, rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i ich przyczepy, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty.
Zwolnienia od należności celnych nie stosuje się do:

 • napojów alkoholowych,

 • tytoniu i wyrobów tytoniowych,

 • środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej, oraz

 • towarów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośny sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

Procedura zwolnienia, dokumenty

Podstawą stosowania zwolnień z należności celnych przywozowych mienia osobistego osoby przesiedlającej się wszelkie dokumenty i dowody przedłożone organowi celnemu przez wnioskującego o zwolnienie, o ile będą świadczyły o spełnieniu przesłanek do udzielenia danego zwolnienia.

Z uwagi na utratę mocy przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny, konsulat zaprzestał wydawania zaświadczeń dla których przepisy powyższe zawierały podstawę prawną.

Rzeczy osobistego użytku mogą być przywożone w kilku oddzielnych partiach w ciągu 12 miesięcy
od daty ustalenia, przez zainteresowaną osobę, stałego miejsca zamieszkania na obszarze celnym Wspólnoty.

Zwolnienie rzeczy przywożonych w ramach tzw. mienia przesiedlenia będzie udzielane pod warunkiem ich nieodstępowania przez okres 12 miesięcy od dnia ich objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu,
a przypadku naruszenia tego warunku powstanie obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia.


Przepisy rozporządzenia Rady nie przewidują możliwości wyłączenia określonych grup osób
z obowiązku spełnienia warunku używania w poprzednim miejscu stałego zamieszkania towarów wchodzących w skład mienia przesiedlenia, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed datą opuszczenia przez osobę przesiedlającą się miejsca stałego zamieszkania w państwie trzecim (warunek ten nie dotyczy oczywiście towarów przeznaczonych do konsumpcji).

W przypadku prywatnych środków transportu, dokumentem potwierdzającym użytkowanie pojazdu
w poprzednim miejscu stałego zamieszkania przez osobę przesiedlającą się przez 6-miesięczny okres będzie dowód rejestracyjny pojazdu wystawiony na nazwisko tej osoby.

Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 maja 2004 roku Polska przyjęła do stosowania postanowienia wspólnotowych Traktatów założycielskich, jak również instrumenty prawne oparte na tych Traktatach,
w odniesieniu do osób, które złożą zgłoszenie celne towarów po 30 kwietnia 2004 r. zastosowanie będą miały stosowne przepisy wspólnotowego prawa celnego.

Przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego pobyt poza obszarem celnym Wspólnoty osoby przesiedlającej się, wydanego przez właściwego polskiego konsula wydanego przed datą akcesji
na podstawie przepisów obowiązujących do 30 kwietnia 2004r. będzie miało jedynie charakter fakultatywny (zgłaszający będzie mógł przedstawić inne dokumenty potwierdzające zamieszkanie
w państwie trzecim przez okres co najmniej 12 miesięcy). W przypadku przedstawienia organom celnym takiego zaświadczenia, będzie ono traktowane jako jeden z dowodów w sprawie.

Opodatkowanie mienia przesiedlenia

Stosownie do treści art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przesiedlającej się z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju na pobyt stały, zwolniony jest od tego podatku, jeżeli łącznie spełnione zostaną warunki określone w cytowanym rozporządzeniu Rady Nr 918/83. Ponadto rzeczy te przez okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie mogą, bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego, zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.

Podobnie jak przy zwolnieniu od należności celnych, zwolnienia od podatku nie stosuje się do:

 • napojów alkoholowych;

 • tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 • środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej;

 • artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.

Import niektórych towarów podlegać będzie również podatkowi akcyzowemu, tym niemniej paragraf 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zawiera zwolnienie mienia przesiedleńczego od tego podatku. Warunki zwolnienia są podobne
jak w przypadku zwolnienia od cła czyli:

 • rzeczy służyły do użytku osobistego osoby przybywającej na terytorium kraju z tym,
  że samochody osobowe służyły takiemu użytkowi przez co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;

 • osoba fizyczna przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w pkt.1

 • rzeczy będą przeznaczone na terenie kraju do takiego samego celu, w jakim były użytkowane przed zmianą miejsca pobytu;

 • osoba fizyczna przebywała poza terytorium Wspólnoty Europejskiej przez okres co najmniej 12 m-cy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;

 • rzeczy nie zostaną sprzedane, wynajęte, wypożyczone lub odstąpione przez okres 12 m-cy od dnia ich przywozu na terytorium kraju.